شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) درنظر دارد دو دستگاه آپارتمان خود را واقع در:

آدرس: اصفهان، خیابان باغ زیار، کنارگذر شهید حبیب الهی، کوچه مهر (21)، مجتمع مسکونی مهسان 4، طبقه 5

آدرس: اصفهان، خیابان ابوذر، مقابل استخر ابوذر، کوی مادی نگارستان، مجتمع چناران، طبقه سوم

 maskoni 1

maskoni 4

maskoni 5

maskoni 6

maskoni 7maskoni 9maskoni 8maskoni 11maskoni 10