این نوع سیمان مطابق با مشخصات مطرح شده در استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI – 389   و استاندارد امریکا ASTM – C150  تولید می شود و مشخصات شیمیایی و فیزیکی سیمان 325 – 1 را دارا می باشد ، لیکن حرارت هیدراتاسیون بیشتر ، گیرش سریعتر و مقاومت اولیه و نهایی بیشتر از ویزگی های آن نسبت به سیمان 325 – 1 می باشد.
این سیمان در همه ساز های بتنی مسلح و غیر مسلح که نیاز به مقاومت زودرس در مقایسه با نو 325 – 1 رادارد مانند ستون ها ، سقف ها ، دال پل ها ، سازه هایی که نیاز به قالب برداری سریع می باشد و همچنین در هوای سرد استفاده می شود . توصیه می شود این نوع سیمان به علت حرارت هیدرتاسیون بالا ، کنترل شده مصرف گردد و صرفا در محل هایی که اثرات مخرب سولفات کم می باشد استفاده شود.