لذا متقاضيان مي توانند جهت بازديد و دريافت اوراق مشاركت در مزايده وارائه قيمت حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ 96/3/29 لغايت 96/4/8 از ساعت 7 لغايت 12 روزهاي شنبه تا چهارشنبه به محل شركت سيمان سپاهان واقع در كيلومتر 24 اتوبان ذوب آهن،جاده اختصاصي سيمان سپاهان ،واحد قراردادها و سفارشات داخلي مراجعه نمايند.

 

 

                                                                   جدول مزايده فروش خودرو و پيشنهاد قيمت                                                                                                                                                                                         پرونده 6080- د

                       پيشنهاد قيمت :

اينجانب .................................. فرزند .................................. به نمايندگي از طرف شركت / فرد ................................................به آدرس .................................................................................................... تلفن :......................................... ضمن بازديد از موضوع مزايده و رؤ يت كليه مشخصات با قبول شرايط شركت در مزايده فوق الذكر ، قيمت پيشنهادي خود را به شرح جدول ذيل اعلام مي دارم .

 

رديف خودرو شماره شهرباني مدل وضعيت خودرو ميزان سپرده (ريال) قيمت پيشنهادي(ريال)
1 مزدا وانت 838 س 94 1380 مستعمل 3,000,000  
2 مزدا وانت 421 س 96 1380 مستعمل 3,000,000  
3 پيكان سواري 371 ص 11 1376 مستعمل 3,000,000  
4 پيكان سواري 619 د 63 1382 مستعمل 3,000,000  
5 مزدا وانت 698 ص 31 1371 مستعمل 3,000,000  
6 جيپ لندرور پاژن 185 ق 13 1376 مستعمل 3,000,000  
7 مزدا وانت 441 س 96 1380 مستعمل 3,000,000  
8 مزدا وانت 623 ص 11 1371 مستعمل 3,000,000  
9 مزدا وانت 395 ص 11 1370 مستعمل 3,000,000  
10 مزدا وانت 443 ص 96 1380 مستعمل 3,000,000  
11 مزدا وانت دوكابين 354 س 13 1382 مستعمل 3,000,000  
12 پيكان سواري 795س 94 1377 مستعمل 3,000,000  
13 مزدا وانت 414 ص 11 1371 مستعمل 3,000,000  
14 مزدا وانت دو كابين 998 ج 28 1384 مستعمل 3,000,000  
15 مزداوانت 397 ص 11 1371 مستعمل 3,000,000  
16 پيكان وانت 347 ص 11 1375 مستعمل 3,000,000  
17 پژو 405 653 ب 34 1383 مستعمل 3,000,000  
18 پژو پارس 446 د 34 1384 مستعمل 3,000,000  
19 مزدا وانت 396 س 96 1380 مستعمل 3,000,000  
20 مزدا وانت 617 ط 75 1380 مستعمل 3,000,000  
21 مزدا وانت 718 ص 31 1380 مستعمل 3,000,000  
22 ون نارون 418 ص 11 1389 مستعمل 5,000,000  
23 ميني بوس بنز سقف بلند 716 ط 45 1373 مستعمل 10,000,000  
24 ميني بوس بنز سقف بلند 736 ط 45 1373 مستعمل 10,000,000  
25 وانت پيكان 1600 714 ج 77 اصفهان 1360 اسقاطي 1,000,000  
26 سواري پيكان 43124 بندرعباس 1 1368 اسقاطي 1,000,000  
27 وانت نيسان 2000 32887 اصفهان 14 1369 اسقاطي 1,000,000  
28 سواري پيكان 13-448 ص 11 1373 اسقاطي 1,000,000  
29 جيپ كروكي 26239 ارتشي 1353 اسقاطي 1,000,000  
30 پيكان استيشن 16287 ن اصفهان 1355 اسقاطي 1,000,000  
31 سواري پيكان 64441 اصفهان 14 1373 اسقاطي 1,000,000  
32 وانت مزدا 1600 42367 اصفهان 14 1370 اسقاطي 1,000,000  
33 وانت مزدا 1600 13-434-س 96 1371 اسقاطي 1,000,000  

ضمناً رسيد واريز وجه سپرده شماره .................................. مورخ ................................. بانك ....................................... شعبه......................... به مبلغ ................................. ريال بابت سپرده شركت درمزايده پيوست مي باشد.

   تاريخ تكميل فرم:                                                                                               محل امضاء پيشنهاد دهنده


                                                                                                                                                             

 

فرم شرايط و پيشنهاد قيمت

                                                                                                                                            پرونده: 6080 ـ د

شرايط شركت در مزايده :                    

متقاضيان‌شركت درمزايده با توجه به مراتب ذيل در مزايده شركت مي نمايند :

 1. پيشنهاد دهندگان مي توانند ضمن بازديد از موضوع مزايده نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نمايند .
 2. برنده مزايده بايد نسبت به خريد موضوع مزايده اقدام نمايد و در صورت انصراف ، سپرده وي به نفع شركت سيمان سپاهان ضبط خواهد شد .
 3. سپرده نفرات دوم و سوم تا زمان خريد مورد مزايده توسط نفر اول نزد شركت سيمان سپاهان باقي مانده و درصورت انصراف نفر اول علاوه بر ضبط سپرده وي مزايده به نفر دوم واگذار مي شود و درصورت انصراف نفردوم نيزسپرده وي ضبط و مزايده به نفر سوم واگذار مي‌گردد و در صورت انصراف نفر سوم سپرده وي نيز ضبط مي گردد . بديهي است نظريه كميسيون معاملات بازرگاني در رد يا قبول هريك از موارد فوق با درنظر گرفتن منافع شركت حاكم بر مزايده مي‌باشد.
 4. سپرده ساير پيشنهاد دهندگان پس از انجام تشريفات مزايده مسترد مي گردد .
 5. سپرده شركت مي بايست به حساب جاري 2000286 اين شركت نزد بانك سپه شعبه سيمان سپاهان واريز و فيش آن به همراه پيشنهاد قيمت ارسال گردد. (بجز واريز وجه نقد هيچگونه سپرده اي مورد قبول نمي باشد).
 6. شركت به پيشنهادات مبهم ، مخدوش و مشروط و مدت دار ، مغاير با شرايط مزايده و فاقد سپرده با كمتر از ميزان تعيين شده(ارائه اصل فيش واريزي ) و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مهلت مقرر ارسال گردد به هيچ عنوان ترتيب اثر نخواهد داد.
 7. شركت در رد و يا قبول هر يك از پيشنهادات ارائه شده مختار است .
 8. ماليات بر ارزش افزوده طبق قانون به عهده خريدار مي باشد .

                                                                                                                           محل امضاء پيشنهاد دهنده

 1. پيشنهاد دهندگان با اطلاع كامل و كافي از شرايط مزايده و مشخصات بلدوزرها مورد مزايده در مزايده شركت مي نمايند .
 2. پيشنهاد دهندگان پس از پايان مهلت تحويل مدارك ، حق انصراف نداشته و پس از تاريخ مذكور مدارك پيشنهاد دهندگان به هيچ وجه مسترد نخواهد شد .
 3. پيشنهاد دهندگان مؤظف به ارائه تصوير كارت ملي و شماره كد پستي مي باشند .
 4. برنده مزايده متعهد است با توجه به زمان و محدوديت زماني كه در سفارش(قرارداد) از طرف شركت سيمان سپاهان براي وي جهت حمل و خروج بلدوزرها مزايده تعيين مي گردد نسبت به خروج آن اقدام نمايد بديهي است عدم خروج حداكثر تا 15 روز از ابلاغ، موجب ضبط سپرده و فسخ معامله مي گردد .
 5. كميسيون معاملات در رد يك يا بيشتر پيشنهادها بدون اجبار به ذكر دليل مختار است .
 6. برنده مزايده فردي است كه تمام برگهاي شرايط مزايده را رؤيت و امضاء نموده است ، در صورتيكه واريز كننده سپرده با امضاء كننده شرايط متفاوت باشد ، برنده كسي خواهد بود كه برگ شرايط را تكميل و امضاء نموده است و مزايده گذار نيز فقط در قبال او پاسخگو مي باشد .
 7. پيشنهاد دهندگان مي بايست پس از تكميل اين فرم آن را بدون تغيير ، حذف و يا قراردادن شرط در آن تكميل و به همراه رسيد سپرده شركت در مزايده درپاكت در بسته كه عبارت « مربوط به مزايده فروش 33 دستگاه خودرو » بر روي آن قيد شده باشد طي مهلت تعيين شده به امورقراردادها وسفارشات داخلي اين شركت واقع در: اصفهان _ كيلومتر 24 اتوبان ذوب آهن _ جاده اختصاصي سيمان سپاهان _ شركت سيمان سپاهان تحويل نمايند .
 8. مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه 8/4/1396 مي باشد .
 9. درصورت نيازبه اطلاعات بيشتر با واحد قراردادها به شماره 52454470-031 داخلي255 تماس‌حاصل نماييد .  
 10. خريدار نام و نشاني قانوني را به شرح ذيل اعلام و تأييد مي نمايد كه تمام ابلاغ ها و مكاتبات را كه از طرف شركت سيمان سپاهان به نشاني مذكور ابلاغ شده تلقي و در اين صورت آثار مترتب بر آن متوجه اوست .

 محل امضاء پيشنهاد دهنده

 

 پيشنهاد قيمت :                                              

اينجانب ...................................... فرزند ......................................... داراي شناسنامه شماره ..................... صادره از ...................................... به نمايندگي از طرف شركت / فرد ................................................................. داراي كد اقتصادي شماره ...................................... كد ملي به شماره ............................................... به آدرس ............................................................................................................................................. تلفن :.................................... ضمن بازديد از موضوع مزايده و رؤيت كليه مشخصات با قبول شرايط شركت در مزايده فوق الذكر، قيمت پيشنهادي خود را به شرح جدول پيوست اعلام مي دارم .

ضمناً رسيد واريز وجه سپرده شماره .................................. مورخ ................................. بانك ....................................... شعبه......................... به مبلغ ................................. ريال بابت سپرده شركت درمزايده پيوست مي باشد.

تاريخ :

روز :

ساعت :

 

 

                                                                                                    محل امضاء پيشنهاد دهنده

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

شركت محترم سيمان سپاهان

اينجانب ................................... فرزند .................. داراي شناسنامه شماره ................ مبلغ ........................ ريال بابت شركت در مزايده موضوع ............................................ بحساب آن شركت واريز نموده ام . خواهشمنداست در صورتيكه وجه مذكور بايد مسترد گردد مبلغ مذكور را به حساب شماره .................. بنام ...................... نزد بانك .............................. شعبه ....................... در شهرستان ........................ داراي كد ........................ واريز فرماييد .

                                                                                                            محل امضاء

 

 

 

                                                              جدول مزايده فروش خودرو و پيشنهاد قيمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     پرونده 6080- د

                       پيشنهاد قيمت :

اينجانب .................................. فرزند .................................. به نمايندگي از طرف شركت / فرد ................................................به آدرس .................................................................................................... تلفن :......................................... ضمن بازديد از موضوع مزايده و رؤ يت كليه مشخصات با قبول شرايط شركت در مزايده فوق الذكر ، قيمت پيشنهادي خود را به شرح جدول ذيل اعلام مي دارم .

رديف خودرو شماره شهرباني تعداد وضعيت خودرو ميزان سپرده (ريال) قيمت پيشنهادي(ريال)
1 بلدوزر (D9) - 4 دستگاه مستعمل 150,000,000  

 ضمناً رسيد واريز وجه سپرده شماره .................................. مورخ ................................. بانك ....................................... شعبه......................... به مبلغ ................................................... ريال بابت سپرده شركت درمزايده پيوست مي باشد.

    تاريخ تكميل فرم:                                                                                                   محل امضاء پيشنهاد دهنده

                                                                                                                                                              

 

فرم شرايط و پيشنهاد قيمت

            پرونده: 6092 ـ د

شرايط شركت در مزايده :                     

متقاضيان‌شركت درمزايده با توجه به مراتب ذيل در مزايده شركت مي نمايند :

 1. پيشنهاد دهندگان مي توانند ضمن بازديد از موضوع مزايده نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نمايند .
 2. برنده مزايده بايد نسبت به خريد موضوع مزايده اقدام نمايد و در صورت انصراف ، سپرده وي به نفع شركت سيمان سپاهان ضبط خواهد شد .
 3. سپرده نفرات دوم و سوم تا زمان خريد خودروهاي مورد مزايده توسط نفر اول نزد شركت سيمان سپاهان باقي مانده و درصورت انصراف نفر اول علاوه بر ضبط سپرده وي مزايده به نفر دوم واگذار مي شود و درصورت انصراف نفردوم نيزسپرده وي ضبط و مزايده به نفر سوم واگذار مي‌گردد و در صورت انصراف نفر سوم سپرده وي نيز ضبط مي گردد . بديهي است نظريه كميسيون معاملات بازرگاني در رد يا قبول هريك از موارد فوق با درنظر گرفتن منافع شركت حاكم بر مزايده مي‌باشد.
 4. سپرده ساير پيشنهاد دهندگان پس از انجام تشريفات مزايده مسترد مي گردد .
 5. سپرده شركت مي بايست به حساب جاري 2000286 اين شركت نزد بانك سپه شعبه سيمان سپاهان واريز و فيش آن به همراه پيشنهاد قيمت ارسال گردد. (بجز واريز وجه نقد هيچگونه سپرده اي مورد قبول نمي باشد).
 6. شركت به پيشنهادات مبهم ، مخدوش و مشروط و مدت دار ، مغاير با شرايط مزايده و فاقد سپرده با كمتر از ميزان تعيين شده(ارائه اصل فيش واريزي ) و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مهلت مقرر ارسال گردد به هيچ عنوان ترتيب اثر نخواهد داد.
 7. شركت در رد و يا قبول هر يك از پيشنهادات ارائه شده مختار است .
 8. ماليات بر ارزش افزوده طبق قانون به عهده خريدار مي باشد .

                                                                                                                           محل امضاء پيشنهاد دهنده

 1. پيشنهاد دهندگان با اطلاع كامل و كافي از شرايط مزايده و مشخصات خودروها مورد مزايده در مزايده شركت مي نمايند .
 2. پيشنهاد دهندگان پس از پايان مهلت تحويل مدارك ، حق انصراف نداشته و پس از تاريخ مذكور مدارك پيشنهاد دهندگان به هيچ وجه مسترد نخواهد شد .
 3. پيشنهاد دهندگان مؤظف به ارائه تصوير كارت ملي و شماره كد پستي مي باشند .
 4. برنده مزايده متعهد است با توجه به زمان و محدوديت زماني كه در سفارش(قرارداد) از طرف شركت سيمان سپاهان براي وي جهت حمل و خروج خودرو ها مزايده تعيين مي گردد نسبت به خروج خودروها اقدام نمايد بديهي است عدم خروج حداكثر تا 15 روز از ابلاغ، موجب ضبط سپرده و فسخ معامله مي گردد .
 5. كميسيون معاملات در رد يك يا بيشتر پيشنهادها بدون اجبار به ذكر دليل مختار است .
 6. برنده مزايده فردي است كه تمام برگهاي شرايط مزايده را رؤيت و امضاء نموده است ، در صورتيكه واريز كننده سپرده با امضاء كننده شرايط متفاوت باشد ، برنده كسي خواهد بود كه برگ شرايط را تكميل و امضاء نموده است و مزايده گذار نيز فقط در قبال او پاسخگو مي باشد .
 7. پيشنهاد دهندگان مي بايست پس از تكميل اين فرم آن را بدون تغيير ، حذف و يا قراردادن شرط در آن تكميل و به همراه رسيد سپرده شركت در مزايده درپاكت در بسته كه عبارت « مربوط به مزايده فروش 4 دستگاه بلدوزر D9 » بر روي آن قيد شده باشد طي مهلت تعيين شده به امورقراردادها وسفارشات داخلي اين شركت واقع در: اصفهان _ كيلومتر 24 اتوبان ذوب آهن _ جاده اختصاصي سيمان سپاهان _ شركت سيمان سپاهان تحويل نمايند .
 8. مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه 8/4/1396 مي باشد .
 9. درصورت نيازبه اطلاعات بيشتر با واحد قراردادها به شماره 52454470-031 داخلي255 تماس‌حاصل نماييد .  
 10. خريدار نام و نشاني قانوني را به شرح ذيل اعلام و تأييد مي نمايد كه تمام ابلاغ ها و مكاتبات را كه از طرف شركت سيمان سپاهان به نشاني مذكور ابلاغ شده تلقي و در اين صورت آثار مترتب بر آن متوجه اوست .

 محل امضاء پيشنهاد دهنده

 

 

پيشنهاد قيمت :                                              

اينجانب ...................................... فرزند ......................................... داراي شناسنامه شماره ..................... صادره از ...................................... به نمايندگي از طرف شركت / فرد ................................................................. داراي كد اقتصادي شماره ...................................... كد ملي به شماره ............................................... به آدرس ............................................................................................................................................. تلفن :.................................... ضمن بازديد از موضوع مزايده و رؤيت كليه مشخصات با قبول شرايط شركت در مزايده فوق الذكر، قيمت پيشنهادي خود را به شرح جدول پيوست اعلام مي دارم .

ضمناً رسيد واريز وجه سپرده شماره .................................. مورخ ................................. بانك ....................................... شعبه......................... به مبلغ ................................. ريال بابت سپرده شركت درمزايده پيوست مي باشد.

تاريخ :

روز :

ساعت :

 

                                                                                                                                  محل امضاء پيشنهاد دهنده

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

شركت محترم سيمان سپاهان

اينجانب ................................... فرزند .................. داراي شناسنامه شماره ................ مبلغ ........................ ريال بابت شركت در مزايده موضوع ............................................ بحساب آن شركت واريز نموده ام . خواهشمنداست در صورتيكه وجه مذكور بايد مسترد گردد مبلغ مذكور را به حساب شماره .................. بنام ...................... نزد بانك .............................. شعبه ....................... در شهرستان ........................ داراي كد ........................ واريز فرماييد .

                                                                                                            محل امضاء

 

 

 

                                                            جدول مزايده فروش ضايعات و پيشنهاد قيمت                                                                                                                                                                                                      پرونده 6089- د

                       پيشنهاد قيمت :

اينجانب .................................. فرزند .................................. به نمايندگي از طرف شركت / فرد ................................................به آدرس .................................................................................................... تلفن :......................................... ضمن بازديد از موضوع مزايده و رؤ يت كليه مشخصات با قبول شرايط شركت در مزايده فوق الذكر ، قيمت پيشنهادي خود را به شرح جدول ذيل اعلام مي دارم .

رديف موضوع پرونده / شرح اقلام آناليز اقلام مقدار / وزن وضعيت كالا ميزان سپرده(ريال) قيمت پيشنهادي (ريال)
1 سيم لاكي ضايعاتي مس 2 تن ضايعاتي 10,000,000  
2 انواع كابل هاي ضايعاتي مس 15تن ضايعاتي 50,000,000  
3 انواع آهن آلات ضايعاتي آهن 2000 تن ضايعات 300,000,000  
4 بشكه روغن سالم آهن 1000 عدد سالم و قابل استفاده 10,000,000  
5 ضايعات فلزي سايشي 12%Cr+1%C+12%Mn 100 تن ضايعات 25,000,000  
6 انواع ضايعات فلزي نسوز

1-4823 / 1-4841 /1-4848

/1-4837/1-4826

20 تن ضايعات 30,000,000  
7 چدن چدن 1 تن ضايعات 1,000,000  
8 انواع ضايعات آلومينيوم آلومينيوم 5 تن ضايعات 10,000,000  
9 چوب و پالت ضايعاتي چوب و تخته 100 تن ضايعات 10,000,000  
10 انواع صندلي اسقاطي فلز ، چوب و پلاستيك 42 عدد اسقاطي 1,000,000  
11 انواع بيرينگ هاي ضايعاتي فولاد 5 تن اسقاطي 10,000,000  
12 ماشين آلات و تجهيزات اداري دستگاه كپي،كيبورد،ماشين حساب مطابق ليست اسقاطي 2,000,000  
13 تجهيزات كارگاهي دريل ، سنگ فرز مطابق ليست اسقاطي 5,000,000  
14 كمپرسور CV 120 3 دستگاه اسقاطي 10,000,000  
15 انواع الكتروموتور ضايعاتي موتور الكتريكي از 2.2 تا 37كيلووات 42 عدد اسقاطي 50,000,000  
16 آجر نسوز ضايعاتي ضايعات آجرنسوز 2000 تن ضايعات 200,000,000  
17 لاستيك خودرو و نوارنقاله ضايعاتي لاستيك سبك و سنگين ونوارنقاله

10 تن نوار

30 تن خودرو

ضايعات 5,000,000  
18 انواع باطري UPS 12 ولت ،5،18،100،143 آمپر 118 عدد اسقاطي 10,000,000  
19 انواع تجهيزات آزمايشگاهي نمونه گير آزمايشگاه مطابق ليست مازاد 10,000,000  
20 آجر نسوز نسوز 150 تن مازاد 30,000,000  
21 انواع نسوز نسوز 150 تن سالم 30,000,000  
22 انواع ملات ، بتن وآجر نسوز نسوز 80 تن نو و سالم 10,000,000  
23 دستگاه شاخه خردكن ماشين آلات يك دستگاه نو و مازاد 10,000,000  
24 ماشين لباسشويي و خشك كن صنعتي 30 و 40 كيلويي ، آريا صنعت جمعا 4 دستگاه نو و مازاد 10,000,000  
25 انواع زنجير فولاد 100 تن مازاد 10,000,000  

ضمناً رسيد واريز وجه سپرده شماره .................................. مورخ ................................. بانك ....................................... شعبه......................... به مبلغ ................................. ريال بابت سپرده شركت درمزايده پيوست مي باشد.

           تاريخ تكميل فرم:                                                                                                محل امضاء پيشنهاد دهنده

 

                                                                                                                                                               

فرم شرايط و پيشنهاد قيمت

                     پرونده: 6089 ـ د

شرايط شركت در مزايده :                     

متقاضيان‌شركت درمزايده با توجه به مراتب ذيل در مزايده شركت مي نمايند :

 1. پيشنهاد دهندگان مي توانند ضمن بازديد از موضوع مزايده نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نمايند .
 2. برنده مزايده بايد نسبت به خريد موضوع مزايده اقدام نمايد و در صورت انصراف ، سپرده وي به نفع شركت سيمان سپاهان ضبط خواهد شد .
 3. سپرده نفرات دوم و سوم تا زمان خريد اقلام مورد مزايده توسط نفر اول نزد شركت سيمان سپاهان باقي مانده و درصورت انصراف نفر اول علاوه بر ضبط سپرده وي مزايده به نفر دوم واگذار مي شود و درصورت انصراف نفردوم نيزسپرده وي ضبط و مزايده به نفر سوم واگذار مي‌گردد و در صورت انصراف نفر سوم سپرده وي نيز ضبط مي گردد . بديهي است نظريه كميسيون معاملات بازرگاني در رد يا قبول هريك از موارد فوق با درنظر گرفتن منافع شركت حاكم بر مزايده مي‌باشد.
 4. سپرده ساير پيشنهاد دهندگان پس از انجام تشريفات مزايده مسترد مي گردد .
 5. سپرده شركت مي بايست به حساب جاري 2000286 اين شركت نزد بانك سپه شعبه سيمان سپاهان واريز و فيش آن به همراه پيشنهاد قيمت ارسال گردد. (بجز واريز وجه نقد ويا چك تضميني بانك هيچگونه سپرده اي مورد قبول نمي باشد).
 6. شركت به پيشنهادات مبهم ، مخدوش و مشروط و مدت دار ، مغاير با شرايط مزايده و فاقد سپرده با كمتر از ميزان تعيين شده(ارائه اصل فيش واريزي ) و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مهلت مقرر ارسال گردد به هيچ عنوان ترتيب اثر نخواهد داد.
 7. شركت در رد و يا قبول هر يك از پيشنهادات ارئه شده مختار است .
 8. ماليات بر ارزش افزوده طبق قانون به عهده خريدار مي باشد .

                                                                                                                           محل امضاء پيشنهاد دهنده

 1. پيشنهاد دهندگان با اطلاع كامل و كافي از شرايط مزايده و مشخصات اقلام مورد مزايده در مزايده شركت مي نمايند .
 2. پيشنهاد دهندگان پس از پايان مهلت تحويل مدارك ، حق انصراف نداشته و پس از تاريخ مذكور مدارك پيشنهاد دهندگان به هيچ وجه مسترد نخواهد شد .
 3. پيشنهاد دهندگان مؤظف به ارائه تصوير كارت ملي و شماره كد پستي مي باشند .
 4. برنده مزايده متعهد است با توجه به زمان و محدوديت زماني كه در سفارش(قرارداد) از طرف شركت سيمان سپاهان براي وي جهت حمل و خروج اقلام مزايده تعيين مي گردد نسبت به حمل و خروج اقلام اقدام نمايد بديهي است عدم حمل حداكثر تا 15 روز از ابلاغ حمل موجب ضبط سپرده و فسخ معامله مي گردد .
 5. تمامي هزينه هاي بازسازي ، جابجايي ، حمل و نقل داخلي و يا حمل به خارج از شركت و تمامي هزينه هاي مشابه آن بعهده برنده مزايده مي باشد و شركت هيچ گونه مسئوليت و تقبل انجام خدمات و هزينه ايي را ندارد .
 6. كميسيون معاملات در رد يك يا بيشتر پيشنهادها بدون اجبار به ذكر دليل مختار است .
 7. برنده مزايده فردي است كه تمام برگهاي شرايط مزايده را رؤيت و امضاء نموده است ، در صورتيكه واريز كننده سپرده با امضاء كننده شرايط متفاوت باشد ، برنده كسي خواهد بود كه برگ شرايط را تكميل و امضاء نموده است و مزايده گذار نيز فقط در قبال او پاسخگو مي باشد .
 8. پيشنهاد دهندگان مي بايست پس از تكميل اين فرم آن را بدون تغيير ، حذف و يا قراردادن شرط در آن تكميل و به همراه رسيد سپرده شركت در مزايده درپاكت در بسته كه عبارت « مربوط به مزايده فروش انواع اقلام ضايعاتي » بر روي آن قيد شده باشد طي مهلت تعيين شده به امورقراردادها وسفارشات داخلي اين شركت واقع در: اصفهان _ كيلومتر 24 اتوبان ذوب آهن _ جاده اختصاصي سيمان سپاهان _ شركت سيمان سپاهان تحويل نمايند .
 9. مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه 8/4/1396 مي باشد .
 10. درصورت نيازبه اطلاعات بيشتر با واحد قراردادها به شماره 52454470-031 داخلي255 تماس‌حاصل نماييد .  
 11. خريدار نام و نشاني قانوني را به شرح ذيل اعلام و تأييد مي نمايد كه تمام ابلاغ ها و مكاتبات را كه از طرف شركت سيمان سپاهان به نشاني مذكور ابلاغ شده تلقي و در اين صورت آثار مترتب بر آن متوجه اوست .

                                                                                                                                      محل امضاء پيشنهاد دهنده

پيشنهاد قيمت :                                              

اينجانب ...................................... فرزند ......................................... داراي شناسنامه شماره ..................... صادره از ...................................... به نمايندگي از طرف شركت / فرد ................................................................. داراي كد اقتصادي شماره ...................................... كد ملي به شماره ............................................... به آدرس ............................................................................................................................................. تلفن :.................................... ضمن بازديد از موضوع مزايده و رؤيت كليه مشخصات با قبول شرايط شركت در مزايده فوق الذكر، قيمت پيشنهادي خود را به شرح جدول پيوست اعلام مي دارم .

ضمناً رسيد واريز وجه سپرده شماره .................................. مورخ ................................. بانك ....................................... شعبه......................... به مبلغ ................................. ريال بابت سپرده شركت درمزايده پيوست مي باشد.

تاريخ :روز :

ساعت :

 

                                                                                                                                        محل امضاء پيشنهاد دهنده

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

شركت محترم سيمان سپاهان

اينجانب ................................... فرزند .................. داراي شناسنامه شماره ................ مبلغ ........................ ريال بابت شركت در مزايده موضوع ............................................ بحساب آن شركت واريز نموده ام . خواهشمنداست در صورتيكه وجه مذكور بايد مسترد گردد مبلغ مذكور را به حساب شماره .................. بنام ...................... نزد بانك .............................. شعبه ....................... در شهرستان ........................ داراي كد ........................ واريز فرماييد .

                                                                                       محل امضاء