خاطر نشان می سازد که علاوه بر طرح مسائل روز صنعت سیمان و بتن و بحث های تخصصی در همایش مذکور ،‌ به منظور ارتقای دانش فنی و کاربردی مصرف کنندگان سیمان و بتن دوره های آموزشی تکنولوژی بتن و سیمان، طی شش دوره توسط شرکت سیمان سپاهان برگزار خواهد شد.

photo 2017 04 17 15 10 41