آقاي مهندس رحمتی مدرس و استاد دانشگاه در اين همايش در خصوص روش ملي طرح اختلاط بتن و نحوه كار با نرم افزار طرح اختلاط و قابليتهاي استفاده از اين نرم افزار به بحث و گفتگو پرداختند.

مهمان ويژه آخرين روز اين همايش آقاي مهندس خزعلي از قرارگاه شهيد رجائي بودند كه ايشان نيزبه بررسي مشخصات فني بتن خودتراكم حاوي پودرسنگ آهك و سرباره ذوب آهن مطالبي را بيان نمودند.

در پايان اين همايش شركت كنندگان در همايش از آزمايشگاه ها و خطوط توليد شركت سيمان سپاهان بازديد به عمل آوردند.

pic22                pic11 
pic44  pic33 
pic77
 
 pic55 
pic88  picturee99