تاریخ:
یکشنبه/۲۳ خرداد/۱۴۰۰
ساعت:

همایش ها و نمایشگاه ها

حضور مدیرعامل هلدینگ سیمان غدیر جناب آقای مهندس سلیمیان در شرکت سیمان سپاهان