تاریخ:
جمعه/۲۴ اردیبهشت/۱۴۰۰
ساعت:

محیط زیست

حضور مدیرعامل هلدینگ سیمان غدیر جناب آقای مهندس سلیمیان در شرکت سیمان سپاهان