تاریخ:
چهارشنبه/۱۳ اسفند/۱۳۹۹
ساعت:

مناقصه

آگهی مناقصه اجراي عمليات مربوط به ساخت، نصب، مونتاژ، دمونتاژ، جوشكاري، برشكاري و ماشينكاري

شركت سيمان سپاهان (سهامي عام) در نظر دارد اجراي عمليات مربوط به ساخت، نصب، مونتاژ، دمونتاژ، جوشكاري، برشكاري و ماشينكاري خود را ازطريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد:

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمایید.

 

جهت دریافت فایل شرایط و پیشنهاد قیمت اینجا کلیک نمایید.