تاریخ:
پنجشنبه/۲۷ مرداد/۱۴۰۱
ساعت:

مناقصه

آگهي تجدید مناقصه انجام عملیات تأمین نیروی روزمزد( ساعتی)

شركت سيمان سپاهان ( سهامي عام) در نظر دارد انجام عملیات تأمین نیروی روزمزد( ساعتی)خود را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

 

جهت دریافت فایل شرایط و پیشنهاد قیمت اینجا کلیک نمائید.