تاریخ:
دوشنبه/۷ آذر/۱۴۰۱
ساعت:

مناقصه

آگهي تجدید مناقصه انجام عملیات حمل 50.000 تن سنگ آهن دانه بندی شده

شركت سيمان سپاهان ( سهامي عام) در نظر دارد انجام عملیات حمل 50.000 تن سنگ آهن دانه بندی شده  از مبدأ کاشان(روستای حسین آباد) به مقصد کارخانه  خود را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . لذا متقاضيان مي توانند پیشنهاد قیمت خودرا حداكثر ظرف مدت 7 روز از تاريخ 1401/5/12 لغایت 1401/5/18 از ساعت 7 لغايت15روزهاي شنبه تاپنج شنبه ‌به‌محل شركت سيمان سپاهان واقع دركيلومتر24 اتوبان ذوب آهن ،جاده اختصاصي سيمان سپاهان، واحد قراردادها وسفارشات داخلي ارائه نمايند .

- مبلغ کرایه درقبال صدوربارنامه رسمی پرداخت می گردد.

- شركت سيمان سپاهان در رد ويا قبول هريك از پيشنهادات ارائه شده مختاراست.

ضمناً جهت اطلاعات بيشتر به آدرس سايت شركت سيمان سپاهان به نشاني: http://www.sepahancement.com    مراجعه فرمائيد.

بازرگاني شركت سيمان سپاهان