تاریخ:
یکشنبه/۱۴ خرداد/۱۴۰۲
ساعت:

مناقصه

آگهي مناقصه انجام عملیات استخراج سنگ گچ درمعدن نیزارقم

آگهي مناقصه گچ 02