تاریخ:
دوشنبه/۱۰ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

مناقصه

آگهي تجدید مناقصه انجام عملیات نظافت صنعتی

شركت سيمان سپاهان (سهامي عام) در نظر دارد، انجام عملیات نظافت صنعتی خود را با برگزاری مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

  جهت دریافت شرایط آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.