تاریخ:
دوشنبه/۱۰ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

مناقصه

آگهي تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی ساعتی

شركت سيمان سپاهان (سهامي عام) در نظر دارد، تأمين نيروي انساني ساعتي خود را با برگزاری مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

  جهت دریافت شرایط آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.