تاریخ:
دوشنبه/۱۰ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

مناقصه

آگهي مناقصه تأمين نيروي انساني واحد انتظامات وبازرسی

شركت سيمان سپاهان (سهامي عام) در نظر دارد، تأمين نيروي انسانی واحد انتظامات وبازرسی خود را با برگزاری مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

  جهت دریافت شرایط آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.