تاریخ:
سه شنبه/۲۱ آذر/۱۴۰۲
ساعت:

مناقصه

آگهي مناقصه انجام عمليات جمع آوري،حمل وتفكيك زباله

شركت سيمان سپاهان (سهامي عام) در نظر دارد، انجام عملیات جمع آوری ،حمل و تفکیک زباله  خود را با برگزاری مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

  جهت دریافت شرایط آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.