تاریخ:
پنجشنبه/۲۷ مرداد/۱۴۰۱
ساعت:

حضور مدیرعامل هلدینگ سیمان غدیر جناب آقای مهندس سلیمیان در شرکت سیمان سپاهان