تاریخ:
پنجشنبه/۳۰ دی/۱۴۰۰
ساعت:

حضور مدیرعامل هلدینگ سیمان غدیر جناب آقای مهندس سلیمیان در شرکت سیمان سپاهان