تاریخ:
دوشنبه/۷ آذر/۱۴۰۱
ساعت:

حضور مدیرعامل هلدینگ سیمان غدیر جناب آقای مهندس سلیمیان در شرکت سیمان سپاهان