تاریخ:
دوشنبه/۷ آذر/۱۴۰۱
ساعت:

دیدارمعاونت منابع انسانی شرکت سیمان سپاهان با نماینده محترم مردم شهرستان مبارکه درمجلس شورای اسلامی

🔴دیدارمعاونت منابع انسانی شرکت سیمان سپاهان با نماینده محترم مردم شهرستان مبارکه درمجلس شورای اسلامی

دکتر میرباقری درطی دیداری که درهفته کار وکارگر با نماینده محترم مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی داشتند ضمن گرامیداشت مقام کار وکارگر گزارشی از خدماتی که در سال 1399 درحوزه کارگری درسیمان سپاهان انجام شده است ، ارائه نمودند.

👈 که اهم موضوعات که مطرح شده عبارتند از :

🔹 كليه كارگران پيمانكار از مزاياي بيمه تكميل درمان وصندوق ارفاقي درنظر گرفته شده همانند كاركنان دائم وقراردادمستقيم وبا تعهدات يكسان وپرداخت 50% از هزينه عضویت خود وخانواده محترمشان از طرف اين مديريت برخوردار مي باشند . (لازم به يادآوري مي باشددر سال جديد اين خدمات حدود 150درصد رشد داشته است ).

🔹 پرداختهاي نقدي وغير نقدي مناسبتي جهت ايام مذهبي وجشنها بطور مساوي ويكسان بين كاركنان دائم وقراردادمستقيم وپيمانكار توزيع گرديده است.يادآوري مي گردد بجز مورد ياد شده درطول سال 1399به پاس جبران زحمات كاركنان نسبت به پرداخت 45 روز معادل حقوق بصورت پاداش بين كاركنان دائم ، قراردادمستقيم وپيمانكارتوزيع گرديده است.

🔹 تمامي كارگران پيمانكار بدون استثناء از امكانات فراهم شده درشركت همانند استفاده از خدمات رستوران ، اياب وذهاب ، استفاده از اماكن زيارتي وتفريحي و . . . بطور مساوي برخوردارمي باشند.

🔹 با افتخاردرزمان فشارهاي اقتصادي و مشكلات نقدينگي صرفه نظر از مازادبودن تعداد كاركنان هيچگونه تعديل نيرو درهيچ يك از سطوح كاري صورت نپذيرفت.

🔹 درزمان پاندمي كرونا كليه كاركنان وخانواده هاي محترم درگيراين بيماري اعم از دائم ، قراردادمستقيم وكارگران پيمانكار طبق شيوه نامه هاي بهداشتي هركدام به ميزان 15 روز مشمول استراحت مطلق درمنزل با پرداخت كليه حقوق ومزايا ودريافت بسته حمايتي گرديدند كه اين رويه درحال انجام مي باشد. شايان ذكراست اين موضوع ازهزينه هاي دولت محترم جهت پرداخت بيمه ايام بيماري وبروكراسي اداري ناشي از اين معضل جلوگيري نموده است.

🔹 كليه هزينهاي مربوط به بازنشستگي پيش از موعد كارگران پيمانكاراعم از 4%هاي مربوط به حق بيمه ايام كاري محاسبه شده با صفت سخت وزيان آور وتفاوت هاي تطبيق صادره از طرف سازمان تامين اجتماعی علي رغم عدم تكليف قانوني از طرف اين مديريت بطوركامل پرداخت مي گردد.

🔹 جهت سهولت بازنشستگي كاركنان پيمانكار مديريت اين شركت نسبت به بازخريد ايام دوران خدمت سربازي اين عزيزان به سازمان تامين اجتماعي اهتمام نموده است . قابل ذكر مي باشد اين تسهيلات فقط مربوط به پيمانكاران مي باشد.

🔹 با تمهيدات انجام شده كارگران پيمانكار از تسهيلات كارت ثمين ( خريد اعتباري ) تاسقف تعيين شده درماه برخوردار مي باشند. اين تسهيل نيز فقط درحوزه پيمانكاران اقدام گرديده است.

🔹 كارگران پيمانكار اين شركت از تسهيلات فراهم شده دربانك قرض الحسنه مهرايران با ضمانت ساده جهت اخذ وام تا سقف يكصد ميليون ريال با سود 4% برخوردار مي باشند.

💠 در پایان این دیدار نماینده محترم مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از خدمات خوب شرکت سیمان سپاهان امیدوار بود که در سال جدید موفقیت های بیشتری در انتظار سیمان سپاهان باشد .