تاریخ:
دوشنبه/۷ آذر/۱۴۰۱
ساعت:

جدول زمانبندي پرداخت سود سهام

پيرو آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 06 / 09 / 1400 اين شركت ، بدينوسيله برنامه زمانبندي پرداخت سود سهام سال مالي منتهي به 31 / 06 / 1400 به شرح ذيل اعلام مي گردد :

-  سهامداران حقيقي : از پانزدهم خرداد ماه لغايت پنجم مرداد ماه 1401

-  صندوق هاي سرمايه گذاري : از پانزدهم خرداد ماه لغايت پنجم مرداد ماه 1401

      -  سهامداران حقوقي : از پانزدهم تير ماه لغايت پنجم مرداد ماه 1401

 * با توجه به اينكه پرداخت سود سهام سال مالي مذكور در سال آتي از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار(سامانه سجام) اقدام ميگردد ، لذا سهامداران حقيقي فاقد كد سجام ، جهت ثبت نام در سامانه مذكور و اخذ كد مربوط اقدام نمايند.

 * همچنين سود سهام سهامداران حقوقي ، با ارائه درخواست كتبي و اعلام شماره حساب و شباي بانكي ، قابل پرداخت مي‌باشد.