تاریخ:
جمعه/۴ فروردین/۱۴۰۲
ساعت:

جلسه شواری اسلامی شرکت سیمان سپاهان

🌀جلسه شواری اسلامی شرکت سیمان سپاهان با مدیریت محترم عامل در روز سه شنبه مورخ ۲۱ دیماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۱/۳۰ صبح در محل دفتر مدیریت محترم عامل برگزار و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت:

🔹بررسی موضوعات حوزه منابع انسانی و ضرورت ها و فوریت های این حوزه

🔹تاکید بر نقش حیاتی و مشاورتی شورای اسلامی کار در تعاملات درون و برون سازمانی