تاریخ:
چهارشنبه/۴ خرداد/۱۴۰۱
ساعت:

تلاش بدون وقفه و شبانه روزی پرسنل در تعمیرات کوره خطوط ۱و۲

تلاش بدون وقفه و شبانه روزی پرسنل واحدهای تولید ، فنی، تعمیرات مکانیک و کارگاه نوسازی در تعمیرات کوره خطوط ۱و۲ (شامل : تعویض زره ، شارژ گلوله آسیاب مواد۴، تعویض آب بندی نقطه ۷کوره دو، تعمیرات جک تراست کوره، تعویض زره های پیشانی آسیاب مواد، تعویض زانویی ۸کوره دو، آماده سازی نوار واحد۰۲ ، نوسازی درب کوره، نوسازی ساتولیت ها، تعویض زانو، جوشکاری و گوجه زنی دهانه ها و ترک های بدنه کوره، استپرهای رینگ ۳، تعویض ریل نوار آموند)

WhatsApp Image 2022-05-05 at 53300 PM
WhatsApp Image 2022-05-05 at 75656 PM
WhatsApp Image 2022-05-07 at 103342 AM