تاریخ:
جمعه/۴ فروردین/۱۴۰۲
ساعت:

برگزاری جلسه GMR فروردین ماه 1401شرکت سیمان سپاهان

- بررسی عملکرد ماهیانه فروردین ماه و تجمعی هفت ماهه شرکت در قالب گزارش GMR

- بررسی اهداف و برنامه های شرکت طی سه ماهه سوم سال مالی در قالب سیستم OKR

 

DSC 3803
DSC 3811
DSC 3814
DSC 3816
DSC 3822
DSC 3823