تاریخ:
دوشنبه/۱۰ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

برگزاری جلسه GMR فروردین ماه 1401شرکت سیمان سپاهان

- بررسی عملکرد ماهیانه فروردین ماه و تجمعی هفت ماهه شرکت در قالب گزارش GMR

- بررسی اهداف و برنامه های شرکت طی سه ماهه سوم سال مالی در قالب سیستم OKR