تاریخ:
یکشنبه/۲ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

دیدار و تقدیر از پرسنل ایمنی فنی و آتش نشانی

 به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی  رئیس کارخانه و معاون منابع انسانی از پرسنل این واحد دیدار و تقدیر به عمل آوردند.