تاریخ:
جمعه/۴ فروردین/۱۴۰۲
ساعت:

برگزاری جلسه GMR/OKR شرکت سیمان سپاهان

جلسه GMR/OKR با حضورمعاونین، مدیران هلدینگ و شرکت سیمان سپاهان در روز سه شنبه سوم آبانماه 1401 در محل کارخانه با محوریت موضوعات ذیل برگزارگردید.
بررسی شاخص های عملکردی تجمعی 12 ماهه طی سال مالی 1401-1400در قالب گزارش GMRبررسی اهداف و میزان پیشرفت برنامه های بهبود طی سه ماهه چهارم سال مالی 1401-1400 در قالب گزارش OKR

 

DSC 5097
DSC 5122
DSC 5136