تاریخ:
دوشنبه/۱۰ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

بیستمین همایش روز بتن و چهاردهمین کنفرانس ملی بتن

حضور شرکت سیمان سپاهان در بیستمین همایش روز بتن و چهاردهمین کنفرانس ملی بتن که این همایش 16 لغایت 20 مهرماه 1401 در محل مرکز تحقیقات راه مسکن و شهر سازی تهران برگزار گردید.