تاریخ:
دوشنبه/۱۰ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

مجوز افزایش سرمایه 100 درصدی «سغدیر» صادر شد

به گزارش روابط عمومی هلدینگ سیمان غدیر ، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه 100 درصدی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر از محل سایر اندوخته‌ها را صادر کرد.
مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
سرمایه فعلی: 3,350,000 میلیون ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 3,350,000,000 سهم
درصد افزایش سرمایه: 100� مبلغ افزایش سرمایه: 3,350,000 میلیون ریال
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي
محل تأمین افزایش سرمایه:- سایر اندوخته‌ها - 3,350,000 میلیون ریال