تاریخ:
دوشنبه/۱۰ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

بورس نیوز : ثبت رکورد‌های پی در پی در شرکت سیمان سپاهان

شرکت سیمان سپاهان با افزایش تولید محصول از یک سو و رشد صادرات از سوی دیگر در درآمدزایی و سود آوری رکورد زد.