تاریخ:
دوشنبه/۱۰ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

معدن۲۴:سیمان سپاهان باافزایش تولیدمحصول ازیک سو ورشدصادرات ازسوی دیگردردرآمدزایی وسودآوری رکوردزد.

ثبت رکورد های پی در پی در شرکت سیمان سپاهان
معدن ۲۴:شرکت سیمان سپاهان با افزایش تولید محصول از یک سو و رشد صادرات از سوی دیگر در درآمدزایی و سود آوری رکورد زد.
مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه در سال مالی منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۱ سیمان سپاهان موفق به تولید بالغ بر۷/۲ میلیون تن کلینکر و فروش ۶/۱ میلیون تن سیمان شده است گفت این شرکت در این مدت با صادرات بیش از یک میلیون تن کلینکر به رکوردی بی سابقه با درآمد عملیاتی ۵۰۰/۱ میلیارد تومان و سود خالص ۴۸۰ میلیارد تومان دست یافت.

ادامه مطلب (https://madanbidar.ir/?p=52409/)