تاریخ:
دوشنبه/۱۰ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

مراسم نور افشانی و بانگ الله اکبر در شرکت بزرگ سیمان سپاهان

برگزاری مراسم نور افشانی و بانگ الله اکبر در شرکت بزرگ سیمان سپاهان
جمعه، 21بهمن ماه1401 ،همزمان با سراسر کشور راس ساعت 21/00

DSC 6895