تاریخ:
دوشنبه/۱۰ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

برگزاری جلسه بازنگری برنامه استراتژیک و سند استراتژی شرکت سیمان سپاهان در افق 1407-1402

به گزارش روابط عمومی سیمان سپاهان ، جلسه بازنگری برنامه استراتژیک و سند استراتژی شرکت در افق 1407-1402 در روز سه شنبه مورخ 25بهمن ماه1401 با حضور مدیرعامل ، معاونین و مدیران شرکت به منظور بازنگری و تدوین بیانیه چشم انداز، ماموریت و ارزش های سازمان در محل سالن جلسات دفتر مدیریت برگزار شد.