تاریخ:
یکشنبه/۲۳ خرداد/۱۴۰۰
ساعت:

مجمع عادی سالیانه شرکت سیمان سپاهان (سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 98) برگزار گردید.

مجله تصویری شماره 19- فروردین ماه 1400