تاریخ:
یکشنبه/۳۱ تیر/۱۴۰۳
ساعت:

آموزش کارکنان

آموزش

يادگيری سازمانی فعاليتی بلند مدت و تداوم دار است كه شرايط فعلی را به شرايط سودمند رقابتی تبديل مي سازد. اينكه كاركنان ما چه ياد می گيرند در آينده سازمان ما تاثير می گذارد.

استراتژی آموزش، ايجاد عادت در يادگيری است بطوريكه افراد سازمان خود را به يک سازمان يادگيرنده تبديل كنند. باور بر اين است كه كاركنان ما آنچه ياد می گيرند در آينده سازمان ما تاثير می گذارد.

معرفي انواع آموزش:

1. نظام مديريت آموزش ضمن خدمت

آموزش ها با هدف تحقق كسب مهارت و بهبود رهبری پس از انجام نياز سنجی آموزشی و در قالب تقويم آموزشی بصورت شش ماهه تدوين می گردد. واحدآموزش سيمان سپاهان با اخذ مجوز مركز كارآموزی بين كارگاهی در سال 1396، و حركت تحولی از آموزش های صرفا مهارتی (Training) به (learning) آموزش های بهبود و رهبري را در سرلوحه خود قرار داده است.

2. نظام يادگيری الكترونيكی

آموزش الكترونیکی (E-learning) جهت آمادگی برای شرايط بحرانی و پيش بينی نشده و نياز كاركنان به دسترس بودن منابع كليدی در حين كار و نيز آموزش های هدفمند با كاركنان شايسته (مديريت هزينه)، از طريق نرم افزارها يا اينترنت يا تلفيقی از اين دو صورت می پذيرد.

3. مديريت دانش

استفاده موثر از دارایی های نامشهود سازمان واستقرار مديريت دانش مورد توجه سيمان سپاهان می باشد. بطوريكه سال 1399، مديريت دانش، به عنوان استراتژی تعيين گرديده است.