تاریخ:
پنجشنبه/۲۴ خرداد/۱۴۰۳
ساعت:

مدیر عاملان اسبق

مدیر عاملان اسبق سیمان سپاهان

آقای مهندس رضا ابطحی

آقای مهندس رضا ابطحی

از تاریخ: 1348/08/10
لغایت: 1358/04/24
آقای مهندس احمد طاهری طلب

آقای مهندس احمد طاهری طلب

از تاریخ: 1358/04/25
لغایت: 1359/07/14
آقای مهندس ایرج اصلانی

آقای مهندس ایرج اصلانی

از تاریخ: 1359/07/15
لغایت: 1361/03/30
آقای مهندس محمد ربانی

آقای مهندس محمد ربانی

از تاریخ: 1361/03/31
لغایت: 1378/05/16
آقای مهندس محمدرضا کوچک زاده

آقای مهندس محمدرضا کوچک زاده

از تاریخ: 1378/05/17
لغایت: 1384/04/17
آقای مهندس حسین آربیع

آقای مهندس حسین آربیع

از تاریخ: 1384/04/18
لغایت: 1388/12/25
آقای مهندس سید عطاء اله سیدان

آقای مهندس سید عطاء اله سیدان

از تاریخ: 1389/05/27
لغایت: 1390/02/10
آقای مهندس محمد فتوگرافی

آقای مهندس محمد فتوگرافی

از تاریخ: 1390/02/11
لغایت: 1392/04/29
آقای مهندس محمد اسعدی

آقای مهندس محمد اسعدی

از تاریخ: 1392/04/30
لغایت: 1397/09/18
آقای مهندس حمیدرضا هوشیاری

آقای مهندس حمیدرضا هوشیاری

از تاریخ: 1397/09/19
لغایت: 1398/01/26
آقای مهندس عباسعلی معینیان

آقای مهندس عباسعلی معینیان

از تاریخ: 1398/01/27
لغایت: تاکنون