تاریخ:
دوشنبه/۱۰ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

مهندس محمدرضا سلیمیان

مهندس محمدرضا سلیمیان

رئیس هیئت مدیره
دکتر محمدمهدي براتلو

دکتر محمدمهدي براتلو

عضو هیئت مدیره
فاقد نماینده

فاقد نماینده

عضو هیئت مدیره
مهندس عباسعلی معینیان

مهندس عباسعلی معینیان

نایب رئیس هیئت مدیره
دکتر محمد فرج زاده

دکتر محمد فرج زاده

عضو موظف هیات مدیره
مهندس عباسعلی معینیان

مهندس عباسعلی معینیان

مدیر عامل