تاریخ:
دوشنبه/۷ آذر/۱۴۰۱
ساعت:

هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

مهندس محمدرضا سلیمیان

مهندس محمدرضا سلیمیان

رئیس هیئت مدیره
دکتر فرزام زمانی

دکتر فرزام زمانی

نائب رئیس هیئت مدیره
مهندس حسن قیامی

مهندس حسن قیامی

عضو هیئت مدیره
دکتر علی اصغر صادقی

دکتر علی اصغر صادقی

عضو هیئت مدیره
محمد فرج زاده

محمد فرج زاده

عضو موظف هیات مدیره
مهندس عباسعلی معینیان

مهندس عباسعلی معینیان

مدیر عامل