تاریخ:
یکشنبه/۳۱ تیر/۱۴۰۳
ساعت:

هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

مهندس محمدرضا سلیمیان

مهندس محمدرضا سلیمیان

رئیس هیئت مدیره
مهندس عباسعلی معینیان

مهندس عباسعلی معینیان

نایب رئیس هیئت مدیره
دکتر محمد فرج زاده

دکتر محمد فرج زاده

عضو هیات مدیره
محمدمهدي براتلو

محمدمهدي براتلو

عضو هیئت مدیره
دکتر سيد حسين ميرباقري

دکتر سيد حسين ميرباقري

عضو موظف هیئت مدیره
مهندس عباسعلی معینیان

مهندس عباسعلی معینیان

مدیر عامل