تاریخ:
سه شنبه/۸ اسفند/۱۴۰۲
ساعت:

تحویل پیش نویس طرح بازنگری طبقه بندی مشاغل به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

*✅ بدینوسیله پیرو خبر جلسه بررسی پیش نویس طرح بازنگری طبقه بندی مشاغل مورخ 17خرداد1402 به اطلاع همکاران محترم می رساند ایرادات جزئی طرح مذکور برطرف و امروز دوشنبه 22خرداد1402 پیش نویس طرح بازنگری طبقه بندی مشاغل جهت بررسی و تائید به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تحویل گردید.*